Even geduld

Karakter icon Karakter logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout KLEDING ACCESSOIRES SCHOENEN

Privacy

Dit is het privacy beleid van:


Karakter Bis bvba

Brusselbaan 279

9230 Erembodegem


met ondernemingsnummer BE 0894.064.935, hierna genoemd “Karakter”.


1. Jouw privacy is belangrijk voor ons

2. Algemeen

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

4. Marketing

5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

6. Doorgifte aan derden

7. Duur van de verwerking

8. Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

9. Wijzigingen in onze privacy verklaring

10. Hoe neem je contact met ons op?


1. Jouw privacy is belangrijk voor ons:

Jouw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Je deelt ze, zodat wij jou een optimale dienstverlening kunnen verschaffen. Daarom is het ook belangrijk dat je weet waarom we deze persoonlijke gegevens aan jou vragen en op welke manier we de verkregen informatie kunnen gebruiken. Antwoorden op deze vragen vind je terug in dit privacybeleid. Lees het aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt. De persoonsgegevens waarnaar we verwijzen in dit privacybeleid zijn de persoonlijke gegevens die je verstrekt over jezelf zoals naam, voornaam, adres en gsm-nummer, maar ook bijvoorbeeld de e-mails die je via het contactformulier naar ons hebt verstuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@karakter.be.


2. Algemeen

Karakter leeft de Wet van 8 december 1992 tot “bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Karakter stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Karakter.


3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Karakter zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Karakter om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

• Gegevens achtergelaten via het contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op onze website vragen we je persoonsgegevens zoals naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer. Alle email-communicatie via dit kanaal wordt door Karakter bewaard. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

• Inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien je aangeeft nieuwsbrieven van Karakter te willen ontvangen zullen je persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, emailadres gebruikt worden voor het versturen van persoonlijke nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt of te mailen naar info@karakter.be

• Wedstrijden en evenementen

Karakter organiseert ook interessante wedstrijden en evenementen voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd of een evenement, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd of evenement op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekend te kunnen maken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijd- en evenementvoorwaarden worden aangegeven.


4. Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Karakter jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Karakter, haar producten en/of diensten. Karakter kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met info@karakter.be


5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen Karakter zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.


6. Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten bestaan uit het verwerken van marketingactiviteiten. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Karakter en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Ook zou het in uitzonderlijke gevallen kunnen voorkomen dat Karakter je persoonsgegevens moet onthullen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving. In dat geval zullen wij in redelijkheid proberen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is. We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval dat onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Karakter, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien Karakter failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Karakter jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden haalbaar is. Karakter zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.


7. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Karakter.


8. Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van Karakter, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

• Recht van toegang en inzage Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

• Recht van verbetering, verwijdering en beperking Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Karakter. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, wij bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

• Recht van verzet Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

• Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Karakter verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

• Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

• Uitoefening van uw rechten Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar: Karakter, Brusselbaan 279, 9230 Erembodegem, België. In dit verzoek moet duidelijk staan wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Karakter zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Als je je recht van inzage uitoefent zal Karakter je een zo volledig mogelijk overzicht geven van je gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke backupbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

• Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.


9. Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om ze up-to-date te houden of om te voldoen aan veranderende wettelijke, technische of zakelijke vereisten. Wanneer we onze privacyverklaring updaten, zullen we je op een gepaste wijzigen hiervan op de hoogte brengen, in het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen je toestemming vragen voor iedere belangrijke wijziging in de privacyverklaring, indien dit wordt vereist door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Aan de hand van datum die wordt vermeld bij ‘laatste update’ kan je controleren wanneer deze privacyverklaring laatst is gewijzigd.


10. Hoe neem je contact met ons op?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactinfo: Karakter, Brusselbaan 279, 9230 Erembodegem, België, info@karakter.be. We bekijken onze privacyverklaring regelmatig. Onze procedures en werkwijzen zijn in overeenstemming met de door de EU vastgestelde AVG (gdpr). Laatst bijgewerkt op 09/12/2021

Brusselbaan 279B-9320 Erembodegeminfo@karakter.beKarakter+32 (0)53 21 21 85BE 0894.064.935www.karakter.be